Edukacija krajnjih korisnika

Krajnji korisnici moraju posedovati veštine i znanje za nesmetano, ispravno i bezbedno korišćenje opreme uz maksimiziranje učinkovitosti na mestu primene.

Uspešno osposobljavanje krajnjih korisnika PAROCO obezbeđuje kroz programe:

 • edukacija kod krajnjeg korisnika
 • edukacija u referentnim ustanovama

Kroz programe edukacije kod krajnjeg korisnika stavljaju se na raspolaganje svi tehnički i personalni kapaciteti u svrhu što kraćeg i efikasnijeg edukativnog ciklusa, sa optimalnim rezultatima. PAROCO-vo osposobljeno i sertifikovano osoblje, u skladu sa proizvođačkim preporukama, na moderan i razumljiv način sprovodi standardno osmišljene programe edukacije. Poseban akcenat se stavlja na sve specifičnosti i zahteve rada  krajnjeg korisnika.
Nadzor pri samostalnom radu i raspoloživost za konsultacije nakon edukacije su sastavni deo usluge.

Edukacija u referentnim centrima u zemlji i inostranstvu najčešće je povezana sa  specifičnim zahtevima  krajnjih korisnika ili  tehničkom  deficitarnošću pri inovativnim tehnologijama i metodama rada.
Organizovanje edukacije krajnjeg korisnika u referentnim centrima je u potpunosti podržano od strane firme PAROCO, gde su zadovoljeni svi najbitniji faktori za uspešno osposobljavanje.

Edukacija u PAROCO edukativnom centru

Otvaranjem novog poslovnog objekta firme PAROCO 2006 godine,  u kome se nalazi edukativni centar za sprovođenje edukativnih kurseva u oblasti laparoskopske i minimalno invazivne  hirurgije, stekli su se uslovi za jedinstvenu ponudu u zemlji i širem okruženju.

Centar je moderno opremljen sa optimalnim uslovima za rad, sa tehnološki najsavremenijom opremom u radnom delu, operacionoj sali i sali za predavanje, uz zadovoljenje evropskih i svetskih standarda.

Organizovani su edukativni kursevi  bazičnog i naprednog nivoa u abdominalnoj hirurgiji, urologiji i ginekologiji.

Edukacija je koncipirana kroz programe:

 • teoretskog usavršavanja
 • praktičnog rada na trenažerima
 • vežbe
 • rad na životinjskom tkivu
 • rad na životinjskim organima
 • rad na eksperimentalnoj životinji

Rad na trenažerima zadovoljava sofisticirane  zahteve za usavršavanje manuelnih sposobnosti hirurga, kombinovanjem rada na kreativno  osmišljenim vežbama i radom na životinjskom tkivu i organima, pažljivo prilagođenim tematici kursa. Napredni edukativni kursevi pored navedenog  podrazumevaju i rad polaznika na eksperimentalnoj životinji (svinji) u operacionoj sali, gde su ispoštovani svi zahtevi  realnog rada u operacionim salama u zdravstenim ustanovama.
U postupku edukacije ostvarena je saradnja sa eminentnim stručnjacima,  kao predavači i  instruktori, kao i timom pratećeg medicinskog osoblja.

PAROCO sarađuje  sa Društvom lekara Vojvodine srpskog lekarskog društva u Novom Sadu,  odgovornim za izdavanje setifikata za polaznike predavače i  instruktore kursa,  vrednovanih u procesu održavanja licenci zdravstenih radnika.

Poštovanjem osnovnog koncepta edukativnih kurseva  kontinuirano  se unapređuje ponuda i prateće usluge. Značajan izvor ideja i sugestija za poboljšanja  je dobijen anketiranjem svih polaznika kursa.

kompanije koje zastupamo

 • maquet-sw
 • maquet
 • maquet
 • fujifilm
 • erbe
 • malvestio
 • tekno
 • mms
 • ems
 • ikegami
 • medical-inovations
 • technix
vrh strane pošalji prijatelju odštampaj